توصیه سرعت برش بر اساس متر در دقیقه

Home   /   Post   /   10003


مهم است توجه داشته باشید که تطابق سرعت با تغذیه، اهیمیت حیاتی دارد. به دلیل اینکه تقریبا غیر ممکن است تغذیه را با یک مورد معین نشان دهیم که 1) توسط تمام کاربر ها قابل فهم باشد، 2) برای انواع ماشین ها مشترک باشد. ما سرعت تغذیه را به سه قسمت سبک، متوسط و سنگین تقسیم کرده ایم، که منظور از " سبک (light) " تغذیه کند، و منظور از " سنگین (heavy) " تغذیه سریع است.
بنابراین برای کاربر اصلی بسیار حائر اهمیت خواهد بود که دیدگاه وسیعی از تغذیه صحیح داشته باشد. تغذیه باید آنگونه تنظیم شود که تیغه توسط ماده تحت فشار نباشد بلکه به میزان طبیعی تراشه برداشت شود. در نتیجه اگر سرعت تغذیه زیادی کند باشد، دندانه ها ساییده شده و موجب کند شدن زودرس تغذیه می شود، و اگر سرعت بیش از اندازه سریع تنظیم شده باشد، تاثیرات دیگری خواهد داشت.شرکت فولاد حامیران نمایندگی انحصاری فروش اره های نواری فولاد بر و آهن بر کسمک ترکیه در ایران می باشد