راهنمای انتخاب تیغ اره

Home   /   Post   /   10002

 این غیر ممکن است که یک تیغه اره بتواند تمام موارد مورد نیاز برش را داشته باشد. از این گذشته، تیغه هایی با انواع و مولفه های مختلف، عملکرد مختلفی نیز دارند. انتخاب تیغه شامل انتخاب عرض، نوع دندانه و تعداد دندانه در اینچ می باشد.
انتخاب پارامتر های برش مناسب عمدتا شامل سرعت تیغه، سرعت تغذیه، فشار تغذیه، روند تغذیه، و تنش (فشار) تغذیه، و غیره می باشد. یک تراشه ایده آل مستحکم، نقره ای رنگ و مقداری گرم است. اگر تراشه سوخته شده، قهوه ای رنگ سنگین و یا سائیده شده است، لطفا پارامتر های مرتبط را تطبیق دهید.
انتخاب مناسب مایع برش و میزان مخلوط سرد کننده قادر است، تیغه را روان (لیز) و خنک کرده و مواد افزوده شده بر لبه دندانه ها را بشوید.
اجرای صحیح تیغه جدید. " اجرا "  (run in)  یعنی با پوشاندن دندانه بطور طبیعی و از بین بردن برآمدگی دندانه، دندانه تیغه را به تدریج به حالت عادی در می آوریم، که این امر می تواند مانع از شکسته شدن زودتر از موعد دندانه تیغه شود. این امر بخصوص هنگام برش مقطع عرضی ماده پس از یک تغیر ناگهانی حائز اهیمیت خواهد بود، مانند : پروفیل ها (برش عمودی) ، لوله ها، و ماده بیگانه ( عجیب و غریب ) . هنگام اجرای یک تیغه جدید، خواهشمند هست پارامتر های ماشین را بر 5% کارایی (بازده) برش عادی تنظیم کنید. هنگامی که منطقه برش به 600-200 سانتی متر مربع رسید، و از حالت مهمول خارج نشد، لطفا به تدریج پارامتر های مرتبط را به حالت برش عادی تنظیم کنید.مهم است توجه داشته باشید که تطابق سرعت با تغذیه، اهیمیت حیاتی دارد. به دلیل اینکه تقریبا غیر ممکن است تغذیه را با یک مورد معین نشان دهیم که 1) توسط تمام کاربر ها قابل فهم باشد، 2) برای انواع ماشین ها مشترک باشد.