اخبار و اطلاعیه ها

Home   /   Category

توصیه سرعت برش بر اساس ضخامت یا قطر

مهم است توجه داشته باشید که در دستگاه های اره نواری فولابر تطابق سرعت با تغذیه، اهیمیت حیاتی دارد. به دلیل اینکه تقریبا غیر ممکن است تغذیه را با یک مورد معین نشان دهیم که 1) توسط تمام کاربر ها قابل فهم باشد، 2) برای انواع ماشین ها مشترک باشد.

ادامه مطلب

توصیه سرعت برش بر اساس متر در دقیقه


مهم است توجه داشته باشید که تطابق سرعت با تغذیه، اهیمیت حیاتی دارد. به دلیل اینکه تقریبا غیر ممکن است تغذیه را با یک مورد معین نشان دهیم که 1) توسط تمام کاربر ها قابل فهم باشد، 2) برای انواع ماشین ها مشترک باشد. 

ادامه مطلب

راهنمای انتخاب تیغ اره

 این غیر ممکن است که یک تیغه بتواند تمام موارد مورد نیاز برش را داشته باشد. از این گذشته، تیغه هایی با انواع و مولفه های مختلف، عملکرد مختلفی نیز دارند. انتخاب تیغه شامل انتخاب عرض، نوع دندانه و تعداد دندانه در اینچ می باشد..
 

ادامه مطلب